Inici | Mapa del web

Sol.licitud de subvenció per a la contractació de persones desocupades

Servei responsable:

Fundació Barberà Promoció

Descripció:

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport tècnic i econòmic del Programa a Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte d’incentivar la contractació de persones desocupades, té la voluntat d’establir una línia d’ajuts públics, sota la forma de subvenció, per al foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial, comercial i social del municipi.

Aquesta iniciativa té com a objectiu subvencionar a totes aquelles empreses i/o autònoms que compleixin els requisits per a la contractació, com a mínim durant 12 mesos, de persones desocupades, essent subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’empresa de 4 dels 12 mesos. La contractació ha de ser a jornada completa i amb un salari mínim de 15.000€ bruts/any.

Persona interessada:

Pot sol·licitar la subvenció qualsevol empresa i/o autònom que reuneixi els requisits exigits a les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades .

Representant:

Representant legal de l’entitat o persona autònoma que presenti l’imprès de sol·licitud (model Annex 1) degudament signat i la documentació requerida segons les bases de la convocatòria.

Procediment:

L’entitat beneficiària, un cop seleccionada la persona que haurà d’ocupar el lloc de treball definit en la corresponent oferta de treball, podrà sol·licitar una subvenció per a aquesta contractació, que haurà de ser, com a mínim, de 12 mesos.
L'Ajuntament de Barberà del Vallès subvencionarà 4 mesos de salari, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.


Imports màxims a subvencionar per grups de cotització:


• Grup de cotització 01-04: màxim 1.600,00 €/mes.
• Grup de cotització 05-09: màxim 1.400,00 €/mes.
• Grup de cotització 10: màxim 1.300,00 €/mes.
• Grup de cotització 11: màxim 1.200,00 €/mes.


S'estableix que les entitats sol·licitants es podran beneficiar d'un màxim de 30.000€ en concepte d’ajut per a cada sol·licitud.

 

Procediment de concessió de les subvencions:

Cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barberà del Vallés (OAC). El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre corresponent i fins l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa.


Un cop resolta favorablement la sol·licitud de subvenció per Junta de Govern Local s’abonarà un 35% de la subvenció, un altre 35% a la presentació de la justificació econòmica de les despeses dels 6 primers mesos de contracte, i el 30% restant una vegada presentada la justificació econòmica  de les darrers 6 mesos de contracte,  segons el que estableix l’article 16 de les bases.

Documentació que cal presentar:

• Sol·licitud de subvenció per a la contractació de persones desocupades (annex 1) signada i segellada per l'empresa.
• Còpia compulsada del document d'identitat de la persona signant (DNI) acompanyat, en cas que l'empresa sigui persona jurídica, de còpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat degudament inscrita al Registre mercantil o, en el cas d'altre tipus de societat, de document equivalent juntament amb els seus Estatuts degudament inscrits a l'entitat del Registre públic corresponent; i en cas d'empresaris o professionals individuals còpia compulsada de l'alta censal corresponent .
• Si escau, còpia compulsada dels poders notarials per actuar en representació de l'empresa .
• Declaració responsable signada pel representant legal de l'empresa sol·licitant (annex 2) .
• Còpia compulsada de la llicència o comunicació de l'activitat econòmica emesa per l'ens local del municipi on estigui radicada l'empresa (a excepció d'empreses ubicades a Barberà del Vallès).
• Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries de l'empresa segellat per l'entitat financera (annex 3).
• Certificats oficials que acreditin que l’empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya. Així mateix, de l’Ajuntament del municipi on estigui ubicada l’empresa (a excepció d’empreses ubicades a  Barberà del Vallès, que no obstant hauran de presentar el document d’autorització per a l’obtenció de dades del mateix ajuntament annex. 5).
• Document acreditatiu dels resultats del procés de selecció duts a terme per l'empresa (annex 4) .
• Còpia compulsada del contracte de treball on consti la durada, la jornada laboral, el cost salarial, la categoria professional i el conveni laboral aplicable. En els contractes de treball s’ha de fer constar la frase següent: “Contracte finançat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Programa Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 (segona convocatòria 2018-2019)”.
• Còpia compulsada de l’alta de la persona contractada en el règim de la Seguretat Social.
• Certificat oficial de vida laboral de l’empresa (model A002) i acreditació que les persones donades de baixa de l’empresa en els últims 3 mesos no ha estat per acomiadament i/o Expedient de Regulació d’Ocupació ni en els darrers 12 mesos per acomiadament improcedent.
• Acreditació de què la persona a contractar es troba en situació d'atur amb document justificant d'inscripció al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat i certificat de vida laboral.
• Certificat d’empadronament de la persona a contractar emès per l’Ajuntament.
• Còpia del NIF/NIE de la persona subjecte del contracte.
• Si escau, document que acrediti que la persona a contractar pertany a un col·lectiu prioritari dels que es relacionen a la Base quarta.
       

Com es pot sol·licitar:

Presencialment:

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament)

Tel. 937 297 171

Fax. 937 191 815

D’acord amb les bases, l’horari de presentació de la sol·licitud serà el següent:

De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores

Període de tramitació:

La data límit de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació, serà el dia                 23/10/2018

              Observacions:            

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, podeu contactar amb:

Òscar Llorente

Tècnic de dinamització laboral

Fundació Barberà Promoció

oscar.llorente@barberapromocio.cat

Tlf. 93 719 28 37