Mesures de prevenció d'incendis forestals a l'àmbit de la zona d'horta municipal

14/08/2017 - 12:00

Expedient. UBVV170025, anunci 185/17

Es fa públic per coneixement general que l'alcaldessa accidental ha dictat el decret núm. 2017LLDC002373, de data 3 d'agost de 2017, el contingut del qual es transcriu a continuació:

“Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals en relació amb la conveniència d'adoptar mesures de prevenció d'incendis específiques i circumscrites a l'àmbit de la zona d'horta municipal, de titularitat així mateix municipal.

Atès que de l'informe esmentat es desprèn que l'Ajuntament ha estat alertat pels Agents Forestals de la Generalitat de Catalunya sobre el perill d'incendi que implica l'encesa de qualsevol tipus de foc en aquest àmbit territorial, inclosa la utilització de les barbacoes que allà s'ubiquen.

Ateses les previsions del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, en particular el seu article 13, pel qual es regulen les facultats municipals en l'adopció de mesures addicionals de prevenció; les competències en matèria de medi ambient urbà i en matèria de protecció civil i prevenció i extinció d'incendis en el municipi que atribueix a l'Ajuntament l'article 25. 2, apartats b) i f), respectivament, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; la competència municipal de vetllar per l'adequat ús de les parcel·les d'horta i de les instal·lacions en general, previstes a l'article 4, d) del Reglament regulador de les condicions d’ús, com a horts, de terrenys de propietat municipal; i en exercici de les atribucions que confereix a l'alcaldia l'article 53.1, u) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,

RESOLC:

Primer.- Prohibir encendre cap tipus de foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, a tota la zona d'horta municipal, bé sigui parcel·la en concessió, bé sigui espai d'ús comunitari, fins al 15 d'octubre de 2017. Especialment:

a). Cremar rostolls i de qualsevol altre residu vegetal.

b). Fer foc amb finalitat de lleure, inclosa la realització de barbacoes.

c). Llençar objectes encesos.

d). Tirar coets, globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc.

e). Utilitzar soplets i eines similars.

Segon.- Prohibir igualment la utilització de les barbacoes ubicades a l'espai de l'horta municipal d'ús comunitari per als concessionaris, fins al 15 d'octubre de 2017.

Tercer.- Facultar als serveis tècnics municipals i a la Brigada d'obres municipal per a, si així calgués, la implantació de les mesures necessàries per impedir la utilització indeguda de les barbacoes, a fi de garantir el compliment de la prohibició anterior.

Quart.- Fer previsió expressa perquè pugui ser postergada la data de finalització de les mesures contingudes en la present resolució si continuen concurrent les circumstàncies que han motivat la seva imposició.

Cinquè.- Donar publicitat a las mesures dictades mitjançant anunci a inserir a la pàgina web municipal i a través de la col·locació de cartells informatius a la zona d'horta.

Sisè.- Notificar la present resolució a la secció municipal d'Obres i Manteniment i a la Policia Local perquè en tinguin coneixement i, en l'àmbit de les seves funcions respectives, i si així escau, articulin les actuacions necessàries per garantir el cumpliment efectiu de la present resolució."

 

Arxius adjunts: