L'Equip de Govern presenta a la ciutadania els Pressupostos Municipals per al proper any 2017

16/12/2016 - 13:30

L'objectiu és fer arribar la informació a tots els i les veïnes de Barberà del Vallès perquè tothom pugui fer al·legacions i propostes de millora abans del 20 de desembre. Actualment els comptes municipals, que es van aprovar de forma provisional el 23 de novembre, es troben en període d'informació pública.  L'acte de presentació és una eina més de les polítiques de participació i transparència que desenvolupa l'Equip de Govern.

 

Els  Pressupostos Municipals pel proper any es van aprovar de forma provisional el passat 23 de novembre en sessió plenària. Ara, abans que finalitzi el període d'exposició pública el 20 de desembre, l'Equip de Govern ha presentat els comptes als veïns i veïnes de Barberà per a que tothom tingui oportunitat de fer al·legacions i propostes de millora. Ho van fer el dimarts, 23 de desembre en un acte públic obert a la ciutadania, al Teatre Municipal Cooperativa.

En l'acte, en el que van estar presents l'Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, i els tres tinents d'Alcaldia del consistori, el regidor d'Emergències Socials, David Clarà Garcia, la regidora de Serveis Econòmics i Hisenda, Carmina Pérez Barrosso, i el regidor de Comerç i Mercats, Pere Pubill i Linares, es van donar alguns detalls d'aquests comptes que s'han confeccionat amb una aposta ferma per l'increment de la despesa social, l'adquisició d'habitatge social, el foment de la reactivació econòmica i l'ocupació, així com en els programes d'educació, cultura, joventut, gent gran i cohesió social, sense perdre de vista el manteniment de la qualitat de l'espai públic i serveis municipals.

 

Durant la seva intervenció, Sílvia Fuster Alay va manifestar la importància d'aquest acte com a "metodologia de bon govern, transparència i participació ciutadana" que l'Ajuntament desenvolupa en totes les seves polítiques públiques. L'Alcaldessa va donar alguns dels detalls dels pressupostos i dels compromisos adquirits per l'Equip de Govern i que fan realitat amb els comptes municipals. "El nostre Equip de Govern pot fer gala de  disposar d'uns pressupostos molt socials que permetran aplicar les mesures necessàries per evitar i pal·liar situacions d’emergència social. També vol fomentar la implantació d’empreses a Barberà bonificant-les i això com a mesura per a la creació d’ocupació i d’una economia local de qualitat".

 

Seguidament la tinenta d'Alcaldia i regidora de Serveis Econòmics i Hisenda, Carmina Pérez Barrosso, va explicar detalladament algunes de les partides d'ingressos, despeses, així com inversions que es faran a la ciutat.

En la presentació es va exposar no només detalls del futur pressupost del 2017 sinó també d'anys passats (2014, 2015 i 2016) per tal de donar una visió conjunta de l'evolució dels comptes i per a que tothom pugues veure "la continuïtat dels objectius que l'Equip de Govern es va marcar en el Pla d'Actuació Municipal".

Carmina va parlar dels ingressos del Capítol I, Impostos Directes que tindrà una variació respecte l'any 2016 d'un 12,62%. "Gran part dels ingressos dels ajuntaments són la meitat de qualsevol pressupost municipal. Es recapten a través del capítol I, i per a l'any 2017 seran més del 46%. Amb l'aprovació de les Ordenances Fiscals i amb l'Estat d’execució al setembre, ens feia ser molt optimistes amb la recaptació de tots aquests impostos, el que ens ha permès fer una previsió d'augment de prop d'un 13%. Per primer cop, i com hem reclamat durant anys, tenim un IBI que aplica un tipus diferenciat pels ’immobles de valor superior als 200 mil euros i que el seu ús no sigui el residencial".

Pel que fa a altres ingressos establerts en els Capítols III, IV i V "hem estat molt prudents. És un aspecte que sempre havíem defensat des de l'oposició. Tenir uns pressupostos realistes, mirar els Estats d'Execució i, en algun cas, fins i tot ajustar a la baixa alguns capítols. En aquests capítols, que són l'altra meitat del pressupost municipal, en tenim taxes, preus públics i altres ingressos".

La regidora també va explicar els ingressos per Transferència de capital que tindrà una variació 36,56% respecte l'any 2016 i 2017. Augmentarà en un 3,22% en l'any 2017. "Segons els Estats d'Execució del Pressupost de l'any 2016 ens ha permès pujar aquestes transferències'.

El pressupost de despeses també es va exposar per capítols. Si parlem de les Despeses de Personal, enguany l'Ajuntament de Barberà fa una "aposta per la contractació de personal no només per millorar tots els contractes i les licitacions que fem sinó per donar feina estable i una millora de les condicions de vida a la ciutadania creant llocs de treball dintre de la plantilla municipal". Hi ha un increment del 2,59% respecte l'any 2016.

Es manté de cara a l'any 2017, la despesa de Capítol II: despeses corrents, béns i serveis. Aquest any aquesta despesa representarà un 40,51% del pressupost municipal. 

El Capítol III, de despeses financeres, com el Capítol IX de passius financers també disminueixen respecte l'any 2016. "Hem anat pagant tot el deute que tenim, sense amortitzacions extres  i no ens hem endeutat més".

Cal destacar que la regidora de Serveis Econòmics també va explicar altres partides que a nivell de ciutadania interessa. Aquestes són el Capítol IV transferències corrents i el Capítol VI  que són totes aquelles inversions  que es faran a la ciutat, pel que fa a aquest  Capítol VI, aquest incrementa en un 127% respecte l'any 2016.

Pel que fa al Capítol IV, transferències corrents una de les partides que s'ha incrementat per l'any 2017 és la de Benestar Social, que passa de 794.375 euros a 876.833,97 euros. Això respon, entre d'altres, a incloure un Programa de Beques per a famílies amb fills i filles que estudien secundària. Aquest any l'Ajuntament de Barberà ha destinat 134 mil euros a donar suport a projectes de socialització de llibres de text i material didàctic en escoles de primària, gràcies a l'estalvi generat per la baixada de sous de les persones que formen part de l'Equip de Govern, i de l'assignació a tots els partits polítics oferint els criteris de progressivitat segons el nombre de regidors i regidores; però tal com va manifestar la regidora, malgrat ser un àmbit educacional que no és competència de l'Ajuntament, "creiem necessari continuar la protecció que fem de la infància a secundària". També hi ha augment en aquesta partida per fer front a més ajuts d'emergència d'alimentació així com altres ajuts que es venen desenvolupant.

Tanmateix s'ha incrementat les partides de Promoció Econòmica (passa de 568.908 euros del 2016 a 638.980 al 2017)  on es vol desenvolupar diferents programes de foment de l'ocupació i Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial.

Carmina també va explicar alguns dels canvis destacables del Capítol VI d'Inversions Reals. Com és el cas de la partida destinada a l'Oficina de Contractació i compres en la que s'ha decidit per a l'any proper gestionar totes les inversions que es facin en els diferents departaments del consistori directament des del departament de contractació.  També va parlar de les partides de Serveis Territorials, Obres, Medi Ambient i Serveis que han patit una variació. Aquestes són les inversions reals que es faran a la ciutat: Compra d'un local a Ronda Santa Maria per dotar de millors instal·lacions necessàries en diferents regidores per a l'atenció de la ciutadania; millores al Casal de Cultura, Remodelació del que ja serà l'antic local de la Policia Local; compra de material inventariable; estudis per a millora en les voreres del Casc Antic; pavimentació i asfaltats que es realitzen a la ciutat de forma plurianual; així com canvi de contenidors, fanals i enllumenat públic, entre altres.

 

Per la seva banda, el primer tinent d'Alcalde i regidor d'Emergències Socials David Clarà va manifestar la importància que des de l'Equip de Govern se li dóna a l'acte de presentació de pressupostos. "Ens agrada fer aquest acte abans de l’aprovació definitiva dels pressupostos perquè hi ha col·lectius de la ciutat que ho havien demanat. És important poder fer actes d’aquest tipus on la gent pugui fer algunes al·legacions per modificar el pressupost".

Pel que fa a la confecció dels Pressupostos Municipals de l'any 2017 Clarà va posar l'accent en la despesa social. "Si fem un càlcul global des de l'any 2015 fins ara, la despesa serà d'un 42% més. És un tret força significatiu". El regidor va explicar que l'increment de les despeses, en gran part, és per donar resposta a emergències socials de famílies de la ciutat. "Tenim un problema de crisi de model. Arribem un punt que els ajuntaments, en els nostres petits espais de sobirania, per molts diners que posem en despesa social, sinó hi ha un canvi de model econòmic global i un canvi de plantejament, ho tenim molt complicat. La política social que fan els ajuntaments és per pal·liar la pura i dura emergència. Per exemple, donar resposta a l'emergència no serà la solució en l'accés a l'habitatge, però sí que és important la constitució d'un fons de lloguer social que implica tenir partida pressupostaria per adquirir habitatges, per realitzar convenis. Donar resposta a les necessitats és una bona línia de treball".

 

El tinent d'Alcaldia de Comerç i Mercats, Pere Pubill i Linares va agrair la presència de tots els i les presents i l'interès en conèixer una mica més els comptes municipals per al proper any.  Per a Pubill aquests "són els millors pressupostos que aquest Equip de Govern hem sabut fer. Ho hem fet tenint una sèrie de prioritats que es basen principalment en inversió social. No m'agrada parlar de despesa. Crec que és més una inversió per millorar. Aquests pressupostos per a nosaltres són uns pressupostos realistes i coherents amb tot allò que diem i en el que creiem. Els pressupostos són una part de la feina que es fa durant l’any".

El regidor va explicar la importància de la "necessària"  inversió social i una de les partides de les seves àrees que han variat respecte el pressupost anterior, promoció econòmica. "Creiem que Barberà té moltes possibilitats. Estem en un eix industrial importantíssim. El Vallès Occidental és un dels motors de creació de riquesa que tenim al país, a Europa i al món. Per això cal continuar treballant en ell".

 

L'acte de presentació de pressupostos va finalitzar amb els dubtes i les propostes del públic present. 

 

El Pressupost Municipal,  per a l'any 2017, de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, serà de 41.048.796,24 euros.

Cal recordar que el Pressupost actualment es troba en període d'informació pública per un període de 15 dies hàbils, a comptar a partir de la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, realitzada el 25 de novembre.

 

 

Per a més informació consultar:

- El Comunicat de l'Equip de Govern del passat 24 de novembre on s'expliquen les línies de treball per a l'any 2017.

- Notícia de la celebració del Ple Municipal de novembre on es van aprovar els pressupostos de forma provisional.

 

Documentació adjunta:

- Per entendre les xifres del Pressupost Municipal per a l'any 2017 recomanem consultar aquest document adjunt.