La recollida selectiva a Barberà

12/02/2018 - 10:45

Les recollides selectives a Barberà del Vallès en l'exercici 2017 han assolit el 28.9% del total dels residus generats.

Des de la implantació de la recollida selectiva s'han anat produint successius increments passant del 10,52% en l'any 2000 immediatament anterior a la implantació del nou sistema de recollida fins al 36,25% el 2010.

Com a la resta de l'àmbit metropolità, en els últims anys s'ha produït un retrocés en aquest indicador i s'està lluny de complir els objectius marcats que es fixen en que l'any 2020 s'haurà d'arribar al 60%.

Si bé s'estan preparant plans estructurals per poder assolir aquest objectiu, l'aportació individual de la ciutadania continua sent imprescindible per a aquest fi. De no aconseguir-se l'objectiu això suposaria un increment important dels costos de gestió que finalment acabarien suposant l'increment de les taxes municipals de recollida i gestió de residus.