Aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions

30/07/2018 - 12:45

Es fa públic que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió ordinària de data 27 de juny de 2018, ha adoptat l’acord, que en la part que aquí interessa, es transcriu a continuació:

Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament Barberà del Vallès, segons el redactat del document que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex 1, i que s'estructura en els següents apartats:

Preàmbul
Títol I. Disposicions Generals

 • Article 1. Objecte
 • Article 2. Concepte de subvenció
 • Article 3: Àmbit d'aplicació subjectiu
 • Article 4: Supòsits exclosos
 • Article 5. Règim jurídic

Títol II. Disposicions Comunes

 • Article 6. Principis generals
 • Article 7. Pla estratègic de subvencions
 • Article 8. Caràcter de les subvencions
 • Article 9. Quantia de les subvencions i compatibilitat amb altres ingressos
 • Article 10. Concepte de beneficiària
 • Article 11. Requisits exigibles a les beneficiàries
 • Article 12. Obligacions de les beneficiàries
 • Article 13. Entitats col·laboradores
 • Article 14. Règim de garanties

Títol III. Finalitats de les Subvencions

 • Article 15. Finalitats de les subvencions

Títol IV. Procediments de Concessió

 • Article 16. Procediments

Títol V. Procediment de Concurrència Competitiva

 • Article 17. Inici del procediment.
 • Article 18. Bases reguladores específiques
 • Article 19. Convocatòria
 • Article 20. Criteris de valoració
 • Article 21. Sol·licituds
 • Article 22. Instrucció
 • Article 23. Resolució
 • Article 24. Acceptació
 • Article 25. Modificacions de la resolució de concessió

Títol VI. Procediment de Concessió Directa

 • Article 26. Concessió directa
 • Article 27. Bases reguladores específiques
 • Article 28. Sol·licitud
 • Article 29. Resolució de concessió

Títol VII. Publicitat de les Subvencions i Transparència

 • Article 30. Publicitat de les convocatòries i les concessions
 • Article 31. Transparència en l’activitat subvencional

Títol VIII. Gestió i Justificació de Subvencions

 • Article 32.Consideracions prèvies
 • Article 33.Modalitats de justificacions
 • Article 34.Despeses subvencionables
 • Article 35.Subcontractació d’activitats subvencionades
 • Article 36.Comprovació i conservació de les justificacions

Títol IX. Pagament de les Subvencions

 • Article 37. Pagament de la subvenció
 • Article 38. Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Títol X. Procediment de Gestió Pressupostària

 • Article 39. Procediment d’aprovació de la despesa i del pagament

Títol XI. De la Pèrdua del dret al cobrament de Subvencions i del Reintegrament

 • Article 40. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions
 • Article 41. Revocació
 • Article 42. Renúncia
 • Article 43. Reintegrament de subvencions satisfetes

Títol XII. Control Financer de les Subvencions

 • Article 44. Control financer de les subvencions

Títol XIII. Infraccions, Sancions Administratives i Responsabilitats en Matèria de Subvencions

 • Article 45. Infraccions i sancions administratives
 • Article 46. Responsabilitats

Disposicions Addicionals
Disposició Transitòria
Disposició Derogatòria
Disposició Final

Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita -diària, al portal web,  al Portal Municipal de Transparència i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Tercer.-  Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.

Quart.- Un cop s'hagi aprovat definitivament, procedir a la publicació del text íntegre de l'Ordenança en el BOP, a més d'inserir-se en el tauler d'anuncis de la corporació, així com anunciar al DOGC la referència del BOP en què s'hagi publicat.

Cinquè.- Trametre a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiu de l'Ordenança juntament amb còpia íntegra i fefaent d'aquesta.

Sisè.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria Única, l’entrada en vigor de la nova Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament Barberà del Vallès, deixarà sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta nova Ordenança.

Setè.- Comunicar aquest acord a totes les persones que han participat i fet aportacions per a la elaboració del text proposat, a les direccions d'Àrea, Caps de Secció i Oficina de l'Ajuntament i a les gerències de SABEMSA, Barberà Inserta, Barberà Promoció, Fundació Barberà Solidària i AISA.

Vuitè.- Facultar a l’alcaldessa, la Sra. Sílvia Fuster Alay, per a la signatura dels documents que es derivin  de l'execució dels presents acords.

L'expedient d'aprovació de l'Ordenança General de Subvencions que se sotmet a informació pública es podrà consultar al següent enllaç: Portal de transparència (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments).