Necessites una mediació?

Què cal saber sobre la mediació a Barberà del Vallès...

Barberà del Vallès compta amb tres serveis municipals, vinculats a la mediació:

  • Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana

És un servei des d'on es promou la millora de la convivència entre els  barberencs i  les barberenques a través de la gestió dialogada de conflictes.

La mediació és un procés gratuït, voluntari i confidencial, mitjançant el  qual  les persones poden parlar, escoltar-se i arribar a punts d'entesa  mútuament  satisfactoris per tothom. La persona mediadora acompanya  aquest  procés des de la imparcialitat, ajudant a obrir un canal de diàleg entre les  persones participants.

Des del Servei, també s'ajuda a la persona a prendre consciència d'allò que vol i  com pot aconseguir-ho i, posteriorment, a empatitzar amb el que volen les  altres.

Es gestionen tot tipus de conflictes, entre ells, temes de caire veïnal, familiar,  escolar, comercial, associatiu, a l'espai públic, etc.

Per a més informació, es pot accedir al següent link:

http://www.bdv.cat/mediacio

  • Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC)

És un servei públic de consum, des d'on s'orienta, informa i assessora a les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los. Entre les funcions assignades, també hi ha la possibilitat de rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones domiciliades a Barberà del Vallès.

Cal recordar que les persones consumidores han de presentar prèviament la reclamació a l'empresa, mitjançant els fulls de reclamació/denúncia/queixa. Si no es rep una resposta satisfactòria en el termini d'un mes, és el moment de demanar una visita concertada amb l'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC), des d'on s'iniciarà un procés de mediació.

La mediació de consum és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes, mitjançant el qual les persones consumidores i les empreses promouen l'obtenció d'una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d'una persona mediadora, que actua de manera imparcial, experta i neutral.

Per a més informació, es pot accedir al següent link:

http://www.bdv.cat/tramits/oficina-municipal-dinformacio-al-consumidor-omic

  • Oficina Municipal d' Habitatge

En aquest servei es gestiona el Programa de Mediació d’Habitatge, que està adherit a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’objectiu del programa és facilitar l’accés a l’habitatge, incrementar el parc de lloguer a preus assequibles i aconseguir així mobilitzar el parc buit d’habitatges. També es vol oferir a les persones propietàries garanties i avantatges econòmics, jurídics i tècnics respecte la demanda de lloguer ciutadana, rebuda a l’Oficina Municipal d’Habitatge. Així, s'assessora i media entre persones propietàries i llogateres, respecte la gestió i l'elaboració del contracte d’arrendament.

També s'ofereix el servei del SIDH, Servei d’Intermediació en deutes de l’Habitatge. És un servei gratuït, d'informació, assessorament i intermediació, adreçat a famílies que no poden fer front al pagament de préstecs hipotecaris o lloguers amb entitats financeres i/o grans tenidors, i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu domicili habitual.

Per a més informació, es pot accedir al següent link:

http://www.bdv.cat/oficina-municipal-dhabitatge