Inici | Mapa del web

RSE -Responsabilitat Social a l'empresa
Què és la RSE Responsabilitat Social a l'Empresa (també coneguda com a Responsabilitat Social Corporativa)?

Tant en els documents elaborats per la Comissió Europea, com per altres organismos europeus (Comitè de les Regions, Comitè Econòmic i Social, etc.), es crida l’atenció sobre el fet que la RSE no s’ha de considerar com a substitutòria de la normativa o legislació vigent respecte als drets socials o a les normes medioambientals, ni de l’elaboració d’una nova legislació més adequada. Així, segons el Llibre Verd, Ésser socialment responsable no significa solament complir plenament les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà del seu compliment, tot invertint “més” en el capital humà, l’entorn i les relacions amb els interlocutors.

En última instància suposa el compromís de les empreses de propiciar activament el desenvolupament social i el respecte al medi ambient, pensant-se a si mateixa no tan sols com una entitat econòmica, sinó com a part integrant d’una societat.

En aquest sentit, algunes de les respostes al Llibre Verd per part de determinades organitzacions socials posaven l’accent sobre la necessitat d’anar més enllà de l’actitud voluntarista de l’empresa, tot manifestant que la RSE s’ha de regular d’una manera efectiva, vincular-se a principis comunment acceptats, basar-se en la legislació internacional rellevant i respondre en el seu abast, continguts i procediments d’implantació a les demandes de la societat... La seva consideració com quelcom merament voluntari és insuficient i es fa necessari establir una regulació mínima que marqui les conductes essencials a respectar per la comunitat empresarial.

La RSE es relaciona amb una nova mentalitat que supera la concepció tradicional de l’empresa com a proveïdora d’ocupació i generadora de riquesa. Segons el punt de vista tradicional, l’empresa no ha d’assumir cap responsabilitat social, ja que aquesta repercuteix negativament en els seus resultats. Més aviat al contrari, l’empresa procurarà externalitzar els costos socials de les seves intervencions, i només se’n farà càrrec si és obligada a través de mesures externes obligatòries (lleis, regulacions, etc.).

Des d’aquesta òptica, la intervenció social de l’empresa es concep com una activitat filantròpica-caritativa-patrocinadora, que en qualsevol cas emana de la decisió voluntària i personal dels seus propietaris o directius. Aquesta forma de concebre l’empresa té el seu representant més destacat en M. Friedman i la seva escola, pels quals l’única responsabilitat de l’empresa és augmentar els seus beneficis i tan sols ha de respondre davant dels accionistes. Hom parla de ‘model econòmic d’empresa’ per referir-se a aquesta concepció.

La nova mentalitat estableix una relació positiva entre la responsabilitat social i els resultats econòmics de les empreses i la protecció dels seus interessos a llarg termini.

Des d’aquesta nova perspectiva, que es pot denominar ‘model sòcio-econòmic del’empresa’, la RSE es considera un valor afegit estretament lligat al benefici econòmic.

Es considera l’empresa com un sistema obert, en estreta interrelació amb el seu entorn i que ha de donar resposta a un conjunt heterogeni d’interlocutors (stakeholders), de tal manera que l’obtenció de beneficis no és independent d’altres factors de caràcter global (socials i medioambientals). En aquest moment existeixen empreses que consideren que la responsabilitat i l’acció social tenen caràcter d’inversions i, per tant, els hi concediesen una importància estratègica que les situa en una nova dimensió8. L’argument que s’intenta demostrar és que actualment les empreses socialment responsables tenen més possibilitats d’obtenir beneficis en els seus affaires econòmics.

Per què una empresa ha d’assumir la seva responsabilitat social?

L’accelerat procés de canvi econòmic, social i medioambiental propiciat per la globalització econòmica; els canvis en la mentalitat dels ciutadans/consumidors/treballadors i la major complexitat a l’hora d’abordar l’exclusiósocial i el desenvolupament sostenible, formen els fonaments de l’argumentació a favor de la RSE.