Ajuntament de Barberà - Cooperació i Solidaritat

La Regidoria de Cooperació i Solidaritat té àmplia experiència en el camp de la cooperació internacional, ja que és operativa, com a tal, des de l’any 1996, malgrat que l’Ajuntament de Barberà del Vallès, des de força abans ja realitzava tasques relacionades amb la solidaritat, encara que sense disposar d’una regidoria pròpiament dita.

Des de la Regidoria es gestiona la partida destinada a atendre projectes de solidaritat, així com les relacions i ajuts d’altres ens, les campanyes de recollida de material i les de sensibilització.

L’Ajuntament de Barberà és soci des de l’any 1993  de l’ONG “Ajuda en Acció”, cada any fa una aportació de 1.983,30 €, en concepte d’apadrinament de 10 nens/nenes. També es soci des de gener de 1998 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), ens a través del qual l’Ajuntament canalitza l’ajuda d’emergència i el finançament de determinats projectes, que són seleccionats pel mateix Ajuntament.

L’any 2002 es crea la Fundació Barberà Solidària (FBS), que neix amb la voluntat d’oferir una plataforma de participació a les entitats i grups solidaris del municipi i a la ciutadania en general. El seu patronat està format per representants de de tots els grups municipals de l’Ajuntament.

Cal esmentar que la gestió en matèria de cooperació i solidaritat depèn directament de l’Alcaldessa, que no ha fet ús d’una possible delegació, i que també és la responsable directa de las relacions internacionals de l’Ajuntament.

  • Podem eradicar la pobresa 2015 - Objetius de desenvolupament del mil·leni
  • Fundació Barberà Solidària
Subscriure a Ajuntament de Barberà - Cooperació i Solidaritat