Calendari Fiscal 2017

Períodes per a l'ingrés dels padrons fiscals de l’any 2017:

A) PERÍODE VOLUNTARI

 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
  • 1a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 4 de juliol
  • 2a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 4 d'octubre
  • 3a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 6 de novembre
  • 4a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 4 de desembre
 • Impost sobre béns immobles rústics (IBI)
  • De l'1 de setembre al 2 de novembre
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • De l'1 de març al 3 de maig
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • 1a fracció de la quota anual: del 15 de setembre al 15 de novembre
  • 2a fracció de la quota anual: del 15 de setembre al 15 de desembre
 • Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)
  • De l'1 de setembre al 2 de novembre
 • Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)
  • Del 3 de juliol al 4 de setembre
 • Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)
  • De l'1 de setembre al 2 de novembre
 • Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans (ESCOMBRARIES)
  • Pagament bimestral
 • Taxa de Clavegueram
  • Pagament bimestral

Nota: Optativament, tant per a l'IBI com per a l'IAE, en el primer termini de cobrament es podrà ésser abonada la totalitat de la quota anual.

B) PERÍODE EXECUTIU

Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs que corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.