Calendari d'obertura dels Equipaments Culturals Públics Municipals 2017

L'Ajuntament de Barberà del Vallès disposa i gestiona actualment, entre d'altres, les instal·lacions culturals públiques municipals Torre d'en Gorgs, Centre Cívic de Ca n'Amiguet, Casal de Can Gorgs,  Casal de Cultura i Biblioteca pública Esteve Paluzie,  que ofereixen de forma generalitzada serveis i activitats culturals amb un calendari de prestació que assegura la seva obertura durant tot l'any, incloent-hi alguns dies laborables i festius.

Amb la finalitat d’establir una planificació del calendari de funcionament i la definició dels dies de tancament total i parcial d'aquestes instal·lacions culturals públiques municipals, per l'any 2017, la Junta de Govern Local del passat 15 de febrer va acordar el següent calendari.

1. Calendari d'obertura

 • Equipament Cultural Públic Municipal  "Torre d'en Gorgs"

Estarà  obert de forma generalitzada de dilluns a divendres de 8 a 22 h, dissabte de 9 a 14 h i de 17 a 22 h i diumenges de 10 a 14 h.

Tancarà de forma total els dies 1 i 6 de gener, 14, 15, 16,  17 i 24 d'abril, 1 de maig, 24 i 25 de juny, 3 de juliol, 11 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8, 25 i 26 de desembre.

Tancarà de forma total durant 3 setmanes continuades entre el 7 i el 27 d'agost.

Equipament Cultural Públic Municipal "Torre d'en Gorgs"

 • Equipament Cultural Públic Municipal "Centre Cívic de Ca n'Amiguet"

Estarà obert de forma generalitzada de dilluns a divendres de 9 a 22h, dissabte de 10 a 14h i de 17 a 21h.

Estarà obert amb motiu de l'Aplec del Pa el dilluns 17 d'abril de 9h fins a les 15h.

Tancarà de forma total els dies 6 de gener, 14, 15 i 24 d'abril, 1 de maig, 24 de juny, 3 de juliol, 11 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8, 25 i 26 de desembre.

Tancarà de forma total durant 3 setmanes continuades entre el 7 i el 27 d'agost.

Equipament Cultural Públic Municipal "Centre Cívic de Ca n'Amiguet"

 • Equipament Cultural Públic Municipal "Casal de Can Gorgs"

Estarà obert de forma generalitzada de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16.30 a 20h i dissabte d'11 a 13h i de 16.30 a 20 h.

Tancarà de forma total els dies 6 de gener, 14, 15, 17 i 24 d'abril, 1 de maig, 24  de juny, 3 de juliol, 11 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8, 25 i 26 de desembre.

Tancarà de forma total durant 3 setmanes continuades entre el 7 i el 27 d'agost.

Equipament Cultural Públic Municipal "Casal de Can Gorgs"

 • Equipament Cultural Públic Municipal "Casal de Cultura"

Estarà obert de forma generalitzada de dilluns a divendres de 8 a 22 h.

Durant el període escolar  obrirà  els dissabtes de 16 a 19.30h, de forma exclusiva per a la realització d'activitats educatives del temps lliure organitzades per grups d'esplai en conveni amb l'Ajuntament de Barberà.

Tancarà de forma total els dissabtes no inclosos en el període escolar, els dies 6 de gener, 14, 17 i 24 d'abril, 1 de maig, 3 de juliol, 11 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8, 25 i 26 de desembre.

Tancarà de forma total durant 3 setmanes continuades entre el 7 i el 27 d'agost. La resta de dies d'agost estarà obert únicament de 8 a 15h.

Equipament Cultural Públic Municipal "Casal de Cultura"

 

 • Biblioteca Pública Municipal Esteve Paluzie

Estarà oberta de forma generalitzada tots els dilluns de 16 a 20.30 hores, de dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h i els dissabtes de 10 a 14h.

Tancarà de forma total els diumenges i els següents dies festius: 6 de gener, 14 d’abril, 17 d’abril, 24 d’abril, 1 de maig, 24 de juny, 3 de juliol, 15 d’agost, 11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 25 de desembre i 26 de desembre.

Dies de tancament escollits 2017:

7 de gener, 15 d’abril, 14 d’agost i 9 de desembre.

Dies amb reducció horària del servei:

5 de gener (nit de Reis) i 23 de juny (revetlla Sant Joan).

 • L’horari de la biblioteca aquests dies serà de 10 a 14 h.

Període de vacances:

En el període del 19 de juny al 10 de setembre els dissabtes romandrà tancat. Del 19 de juny al 2 de juliol, l'horari serà l'habitual i del 3 de juliol al 10 de setembre mantindrà els següents horaris de funcionament del servei:

 • Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20.30 h.
 • Dimecres i divendres de 10 a 14 h.

Dies amb servei d’Aula d’Estudi Nocturn:

Els dies d'obertura per aquesta activitat, es programaran durant l'any, a mesura que es disposi de les dates d'exàmens parcials dels instituts del municipi i de l'època d'exàmens universitaris. Aquest servei es cobrirà amb personal no habitual de la plantilla de la biblioteca.

Biblioteca Esteve Paluzie

2. Per tal de garantir la realització d'activitats extraordinàries i fora de la programació prèvia "convocatòries eleccions" i altres esdeveniments culturals, esportius, oci. etc. l'Ajuntament podrà obrir els Equipaments fora del calendari aprovat garantint els serveis bàsics de consergeria i neteja.

3. Establir que, fora dels horaris definits en els punts anteriors, la cessió d'ús d'aquests equipaments a col·lectius, entitats i associacions ciutadanes i grups d'interès locals, que realitzin activitats sense finalitat de lucre, obertes a la ciutadania,  es tramitarà en funció del que s'estableix a les ordenances, regulacions i reglaments vigents.

Dins del marc referència normatiu existent, les demandes de cessió d'ús s'hauran de realitzar per escrit, amb un període mínim d'antelació de 30 dies, acompanyant la sol·licitud d'un projecte que especifiqui el tipus d'activitat a realitzar, els seus objectius, l'estimació de les persones que participaran i  la seva durada.

Els col·lectius, entitats i associacions ciutadanes i grups d'interès locals, que realitzin activitats sense finalitat de lucre, obertes a la ciutadania, fora dels horaris d'obertura habituals de l'equipament, hauran de responsabilitzar-se i assegurar:

 • El control de l'aforament,  a través de la presentació d'un registre de control.
 • La consergeria de la instal·lació, durant totes les hores de funcionament de l'activitat, aportant documents que justifiquin la contractació d'aquest servei.
 • El coneixement del Pla d'evacuació i emergència de l'equipament, disposant d'una còpia del mateix durant tota l'activitat.
 • La contractació d'una assegurança que cobreixi   la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat per l’esmentada utilització, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada; per una suma assegurada mínima de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.
 • La neteja de totes les instal·lacions utilitzades,  aportant documents que justifiquin la contractació d'aquest servei.

4. Delegar en la Regidora en l'àmbit competencial d'equipaments, Sra. Mireia Sánchez Pi, la decisió sobre les dates finals més oportunes de tancament durant 3 setmanes continuades que s'estableixen en la majoria d'equipaments culturals en el mes d'agost, en funció d'evitar els menors inconvenients possibles per la pràctica cultural de les persones usuàries. Les dates finalment programades hauran de ser informades, a través de la publicació en la pàgina web municipal i els taulells d'anuncis de les dues instal·lacions culturals.

5. Comunicar aquest acord als treballadors i treballadores dels equipaments, a les persones i a les entitats culturals usuàries d'aquests, a través de la publicació del mateix en la pàgina web municipal, els taulells d'anuncis de cadascuna de les instal·lacions i els mitjans de comunicació local.